Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

Zadania

Zadanie 1 – Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

W tym:

 • budowa nowych obiektów technologicznych takich jak: stacja odwadniania osadu, stacja dmuchaw, zespół suszarń solarnych osadu, wiata magazynowa osadu wysuszonego,
 • dostosowanie istniejących obiektów stabilizacji beztlenowej osadów do stabilizacji tlenowej,
 • modernizacja obiektów linii ściekowej poprzez wymianę i doposażenie w nowe urządzenia i związane z tym przebudowy i remonty obiektów.

 

Zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie

W tym:

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 4,54 km,
 • budowa przykanalików grawitacyjnych,
 • budowa studni niewłazowych, włazowych, włazowych rozprężnych oraz betonowych,
 • budowa pompowni ścieków ze zbiornikiem z polimerobetonu wraz z ogrodzeniem i wykonaniem nawierzchni oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej,
 • wpięcie obu pompowni ścieków do istniejącego systemu monitoringu, przesył danych pracy pompowni i stanów alarmowych do dyspozytorni MZGK Sp. z o. o. w systemie GPRS,
 • odtworzenie nawierzchni ulic i chodników wraz z niezbędną regulacją studzienek, włazów, skrzynek od zasuw i zaworów,
 • przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób, badań i rozruchu.

 

Przewidywana liczba nowych użytkowników, którzy zostaną przyłączeni do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji tego zadania wyniesie 475 osób.

 

Zadanie 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie

W tym:

 • budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z tłoczniami w ulicach: Michalinowskiej, Wolności, Kościuszki, Spokojnej, Kwiatowej, Reymonta, Traugutta, Okrzei i Zielonej o łącznej długości 6,35 km,
 • budowa studni niewłazowych, włazowych, włazowych rozprężnych oraz betonowych,
 • budowa tłoczni ścieków ze zbiornikiem z polimerobetonu, wraz z ogrodzeniem i wykonaniem nawierzchni oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej,
 • wpięcie trzech tłoczni ścieków do istniejącego systemu monitoringu, przesył danych pracy tłoczni i stanów alarmowych do dyspozytorni MZGK Sp. z o. o. w systemie GPRS.

 

Przewidywana liczba nowych użytkowników, którzy zostaną przyłączeni do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji tego zadania wyniesie 625 osób.

 

Zadanie 4 – Modernizacja sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie

W tym:

 • budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: Michalinowskiej, Wolności, Kościuszki, Kwiatowej, Reymonta, Żeromskiego, Okrzei, Traugutta, Spokojnej i Wiślanej o łącznej długości 5,56 km,
 • montaż hydrantów p.poż. z zasuwami,
 • montaż zasuw sieciowych i przyłączeniowych,
 • budowa studni zasuw i studni wodomierzowej z układem wodomierzowym,
 • budowa zespołu napowietrzająco – odpowietrzającego.

 

Przewidywana liczba użytkowników, którzy zostaną przyłączeni do wybudowanej sieci wodociągowej w wyniku realizacji tego zadania wyniesie 625 osób.