Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

Promocja

W dniu 31 lipca 2017 roku została podpisana umowa, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie promocji realizowanego przez Spółkę projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Umowę podpisali: w imieniu Zamawiającego – Prezes Zarządu MZGK Sp. z o. o. w Dęblinie – Alicja Zwierzchowska, ze strony Wykonawcy – Prezes Zarządu APLAN MEDIA Sp. z o. o. z Łodzi – Michał Wasilewski.

 

Firma APLAN MEDIA Sp. z o. o. została wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

 

W ramach realizacji umowy z wykonawcą zostaną wykonane m.in. tablice informacyjne i pamiątkowe, naklejki informacyjne, materiały poligraficzne: ulotki, foldery informacyjne, zamieszczone zostaną artykuły w prasie, a także powstanie strona internetowa Projektu oraz film promocyjny. Dzięki w/w materiałom zrealizowany zostanie obowiązek informowania opinii publicznej o współudziale Unii Europejskiej w finansowaniu realizowanego Projektu, rezultatach przedsięwzięcia oraz korzyściach jakie przyniesie dla środowiska naturalnego. Ma to na celu zwiększenie wiedzy o działalności Unii Europejskiej oraz informowania, na co wydatkowane są środki pochodzące z jej budżetu.