Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do zwiększenia poziomu skanalizowania aglomeracji. Usprawnienie procesu oczyszczania ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej jest jednym z elementów wpływających na jakość życia mieszkańców oraz przyczynia się do rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru.

W wyniku realizacji zadań zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków komunalnych, wybudowanych zostanie 10,89 km sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowanych 5,56 km sieci wodociągowych. Przewidywana liczba nowych użytkowników, którzy przyłączą się do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji Projektu wyniesie 1 115 osób.