Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

O Spółce

1 stycznia 1967 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dęblinie powołało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Początkowo instytucja zatrudniała 29 pracowników, a w jej skład wchodziły następujące zakłady: Zakład Oczyszczania Miasta, Zakład Pogrzebowy, Targowisko Miejskie, Zakład Zieleni Miejskiej, Łaźnia Miejska, a także od 1968 r. Zakład Wodno-Kanalizacyjny. W 1971 r. do MPGK dołączony został Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z dniem 1 lipca 1975 roku na podstawie zarządzenia nr 43 Wojewody Lubelskiego przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W 1997 r. powstał Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie, w którego skład wchodziły Dział Wodociągów i Kanalizacji, Dział Usług Komunalnych oraz Dział Gospodarki Mieszkaniowej. Na mocy Uchwały Rady Miasta w Dęblinie z dnia 29 maja 2001 roku nr XLII/288/2001 w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego oraz Uchwały Rady Miasta z dnia 30 października 2001 roku nr XLVII/32/2001 w sprawie zatwierdzenia aktu założycielskiego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dęblinie, na podstawie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej, na bazie mienia likwidowanego zakładu budżetowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej aktem notarialnym nr 2490/2001 z dnia 7 listopada 2001 r. powstała Spółka w organizacji, która 10 maja 2002 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 00001102247.

 

Wg stanu na dzień 10 października 2017 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 28 652 500,00 zł i dzieli się na 57 305 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 100% udziałów posiada  Miasto Dęblin, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta.

 

Aktualnie Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd.

Prezesem Zarządu jest mgr inż. Alicja Zwierzchowska.

Obecny skład Rady Nadzorczej:

 • p. Grzegorz Rola – Przewodniczący,
 • p. Michał Bisek – Wiceprzewodniczący,
 • p. Bartosz Nowak – Sekretarz.

 

W skład Spółki wchodzą:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
 • Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych.

 

MZGK Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie:

 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci,
 • wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • udrażniania sieci i przyłączy wod-kan,
 • wykonywania pomiarów elektrycznych,
 • wykonywania analiz wody i ścieków,
 • wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,
 • zimowego utrzymania dróg i chodników,
 • koszenia terenów zielonych,
 • zarządzania i administrowania lokalami.

 

Projekty współfinansowane ze środków Funduszu Spójności

 

 1. Dnia 21 marca 2012 roku podpisana została umowa na rozpoczęcie realizacji projektu pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt obejmował:
 • budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w os. Jagiellońskie i centrum miasta (ulice: Wiatraczna, Przechodnia, Jagiellońska, Ogrodowa, Asnyka /odc. od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Stawskiej, Leśki, Krótka, Staromiejska),
 • budowę kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ulicach: 1 Maja (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lipowej), Stawska (odc. od ul. 1 Maja do ul. Jagiellońskie), Sochackiego, Lipowa (odc. od ul. Tysiąclecia w kierunku ul. Jagiellońskiej), Asnyka (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Ogrodowej), Nadrzeczna,
 • budowę kanalizacji sanitarnej do osiedla Stawy,
 • budowę magistrali wodociągowej od ul. Ogrodowej do osiedla Stawy,
 • budowę magistrali wodociągowej od ujęcia wody Jagiellońska do osiedla Lotnisko.

 Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 16 332 160,09 PLN,

 Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło: 9 133 793,07 PLN.

 

 1. Dnia 24 października 2014 roku podpisana została umowa na realizację projektu: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W ramach projektu wykonano dokumentację na:
 • modernizację sieci wodociągowej w os. Michalinów w Dęblinie,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Michalinów w Dęblinie,
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej w os. Rycice w Dęblinie,
 • modernizację oczyszczalni ścieków w Dęblinie.

                Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł: 446 244,00 PLN.

                Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło: 308 379,97 PLN.

 

 1. Dnia 26 lipca 2016 roku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”. Dnia 10 lutego 2017 roku złożony wniosek został pozytywnie zweryfikowany i 11 kwietnia podpisana została umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Zostaną zrealizowane następujące zadania:
 • przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Rycice w Dęblinie,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie,
 • modernizacja sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie.