Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

Linki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – www.pois.gov.pl

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. – www.mzgk.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – www.nfosigw.gov.pl

Miasto Dęblin – www.deblin.pl