Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

Jednostka Realizująca Projekt

Na mocy Uchwały NR 22/VI/2017 Zarządu MZGK Sp. z o. o. z 27.04.2017 r. w sprawie powołania jednostki realizującej projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”, powołano Jednostkę Realizującą Projekt.

Dla potrzeb realizacji projektu powołano Pełnomocnika ds. Projektu.

W strukturze organizacyjnej JRP wyszczególniono stanowisko Kierownika JRP oraz zespoły odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia, tj.:

 1. Zespół organizacyjno-prawny,
 2. Zespół księgowo – finansowy,
 3. Zespół techniczny.

 

Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Projektu:

 • reprezentowanie Spółki – Beneficjenta wobec organów odpowiedzialnych za realizację i wdrażanie Projektu,
 • pełnienie nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu zgodnie z wytycznymi POIiŚ oraz umową o dofinansowanie,
 • zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne Projektu oraz monitorowanie jego realizacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

 

Zakres obowiązków Kierownika JRP:

 • kierowanie pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym,
 • organizacja, koordynacja i nadzór nad pracami wykonywanymi przez personel JRP.

 

Zakres Obowiązków Zespołu Organizacyjno–Prawnego (ZOP):

 • obsługa prawno-organizacyjna realizowanego Projektu,
 • organizacja narad koordynacyjnych dotyczących realizacji zadań w ramach Projektu,
 • przygotowywanie projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym umów dot. poszczególnych zadań Projektu i uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
 • monitorowanie realizacji Projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP,
 • przygotowywanie wspólnie z Zespołem Księgowo-Finansowym i Zespołem Technicznym wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu postępów realizacji Projektu oraz pełnienie nadzoru nad terminowym przekazywaniem wymaganych dokumentów do Instytucji Pośredniczących,
 • pełnienie nadzoru nad działaniami związanymi z popularyzacją i informacją dot. Projektu.

 

Zakres obowiązków Zespołu Księgowo-Finansowego (ZKF):

 • nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,
 • sporządzanie i aktualizacja Planów Płatności i Harmonogramów Rzeczowo – Finansowych w ścisłej współpracy z ZT i ZOP, a także terminowe przekazywanie ich do Kierownika JRP,
 • przekazywanie do Kierownika JRP i ZOP danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów,
 • sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych,
 • zapewnienie ciągłości finansowania Projektu i terminowej realizacji płatności zgodnie z Planami i Harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie Projektu,
 • przygotowanie dla Pełnomocnika ds. Projektu wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu.

 

Zakres Obowiązków Zespołu Technicznego (ZT):

 • zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Wykazem Przetargów i Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP i Inspektorem Nadzoru,
 • branie udziału w przetargach i dokonywanie weryfikacji części technicznych dokumentacji przetargowej,
 • przygotowywanie dla Pełnomocnika ds. Projektu wszelkich niezbędnych informacji związanych z terminową realizacją Projektu oraz wykonywanie i aktualizowanie harmonogramów realizacji Projektu,
 • przekazywanie do ZKF i ZOP danych umożliwiających terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów,
 • zabezpieczanie wykonania robót budowlanych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym Projektu.