Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

Informacje ogólne

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”, realizowany jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach Projektu zrealizowane zostaną cztery inwestycje budowlane:

  1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie,
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Rycice w Dęblinie,
  3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w osiedlu Michalinów w Dęblinie,
  4. Modernizacja sieci wodociągowych rozdzielczych wraz z przyłączami wodociągowymi dla osiedla Michalinów w Dęblinie.

 

Podstawowymi przyczynami realizacji tego przedsięwzięcia są następujące niedobory:

  • trudności w zakresie zachowanie stabilności efektów oczyszczania,
  • przestrzały system gospodarki osadowej,
  • brak pełnego skanalizowania obszaru aglomeracji Dęblin,
  • brak pełnego zwodociągowania obszaru miasta.