Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

Finansowanie

W dniu 11.04.2017 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie dla Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin – etap II”. Beneficjentem Projektu jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dęblinie.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II” uzyskał dofinansowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 63 170 036,68 zł brutto, z czego dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności to kwota 29 689 188,41 zł. Wkład własny MZGK Sp. z o. o. na realizację projektu pochodzić będzie z dokapitalizowania Spółki przez Miasto Dęblin.