Partners

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II

Cele projektu

Głównym celem realizowanego Projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji Dęblin oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dęblin poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację sieci wodociągowej.

Powyższy cel zostanie osiągnięty w wyniku realizacji inwestycji polegającej na:

- przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych,

- rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej,

- modernizacji sieci wodociągowej.